Privacy Policy

Your Talent respecteert de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Your Talent houdt algemene gegevens van bezoekers bij om de statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan Your Talent haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@yourtalent.org.

Privacyverklaring

Your Talent neemt uw privacy serieus. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de Your Talent doen met de informatie die we over u te weten komen. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen, ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. Als u vragen heeft, dan kunt u met ons contact opnemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens van deelnemers, contactpersonen, sponsoren en overige van belang zijnde personen voor de directe bedrijfsvoering van Your Talent worden door Your Talent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden waaronder de verantwoording van opdrachten en de uitvoering van de financiële administratie
 • Your Talent-gerelateerde communicatie over onze (gemeentelijke) projecten, activiteiten, prestaties en/of ontwikkelingen op de website en/of in de NIVO en/of Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
 • Het doen van uitnodigingen naar deelnemers, het verspreiden van activiteitenplanningen naar contactpersonen, het doen van voorstellen, etc.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen uitvoeringsovereenkomst of sponsorovereenkomst of toestemmingsverklaring of hetgeen is bepaald in onze algemene voorwaarde deelname sportactiviteiten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken/opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Naam organisatie/bedrijf
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (zakelijk of persoonlijk)
 • E-mailadres (zakelijk of persoonlijk)
 • Sponsor- en/of overige betalingen

Your Talent heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen zoals leeftijd, ras of religie. Uw persoonsgegevens worden door Your Talent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële situatie voor maximaal 7 jaar.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Your Talent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten/producten te kunnen uitvoeren/(af-)leveren, zoals overeengekomen tussen u als opdrachtgever en wij als opdrachtnemer
 • Om uw betaling te kunnen afhandelen
 • Om contact met u op te kunnen nemen
 • Om uw vragen/verzoeken te kunnen opvolgen
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t. onze diensten/producten/bedrijfsvoering
 • Om u onze (digitale) nieuwsbrief te kunnen sturen
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld m.b.t. onze administratie en belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DYour Talent bewaart uw persoonsgegevens zo lang u klant bij ons bent en/of daarna zolang dat wettelijk verplicht is, maar nooit langer dan noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verwerken van contactgegevens en het voeren van projectregistraties via Regi-Act Software en Best Value Pointer;
 • Het voeren van de financiële administratie via het boekhoudpakket van Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen en worden beschouwd als (sub-)verwerkers. Al onze partners zijn gevestigd binnen de Europese Unie. We verstrekken alleen uw gegevens uitsluitend aan andere partijen als dit nodig is om onze diensten/producten te kunnen uitvoeren/(af-)leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als de Politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Your Talent verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Wij hebben met alle partijen (sub-)verwerkersovereenkomsten.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Your Talent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij garanderen hiervoor een passend beveiligingsniveau. Zo hebben we de volgende beschermingsmaatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Your Talent van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan een geheimhouding daarvan
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen
  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten en hebben anti-virussoftware ter beveiliging van buiten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers, stagiairs en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens

Google Analytics

Your Talent gebruikt Google Analytics om statistieken in kaart te brengen. Deze statistieken hebben voornamelijk betrekking op bezoekersaantallen van de gehele website of specifieke onderdelen daarvan.

Inzage, wijzigen, beperken en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Bij dergelijke verzoeken zult u zich wel moeten identificeren. Alleen zo kunnen we garanderen dat alleen u uw gegevens kunt inzien, laten aanpassen of laten verwijderen.

Wijzigingen

Your Talent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook regelmatig kennis te nemen van deze verklaring en de datum bovenin om te zien of wijzigingen zijn doorgevoerd.

Contact

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring of over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact met ons op.

Your Talent
Telefoon: 0299 363328 / 0299 324650
E-mail: info@yourtalent.org
W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Klacht indienen

Als u de indruk heeft dat uw privacy bij Your Talent in het geding is, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.