Wie is Your Talent?

Misschien heeft u al gehoord dat er verandering is gekomen in de wijze waarop de gemeente Edam-Volendam de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling georganiseerd worden. Begin 2019 is er vanuit de gemeente Edam-Volendam een aanbestedingstraject uitgezet die ervoor moet zorgen dat de regie, afstemming, organisatie en coördinatie van alle binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van talentontwikkeling gerealiseerd gaat worden door een centrale partij. Stichting Sportkoepel Edam-Volendam en de Stichting Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam hebben voor deze aanbesteding de krachten gebundeld en hebben we samen ingeschreven op deze aanbesteding en deze hebben wij ook uiteindelijk gewonnen.

Met ingang van 1 augustus 2019 is de overeenkomst met de gemeente Edam-Volendam ingegaan en is de Alliantie Kansrijk actief. De Alliantie (de samenwerking tussen Sport-Koepel en CBW Edam-Volendam) gaat het Platform voor Talentontwikkeling vormen die voor de gevraagde regie, organisatie, afstemming en coördinatie gaat zorgen. Daarnaast voeren Sport-Koepel en CBW Edam-Volendam in opdracht van de Alliantie Kansrijk activiteiten uit binnen het basis- en het maatwerkaanbod.

Vanaf september 2023 hebben wij onze naam gewijzigd naar Your Talent.

Maar wat doen we precies? We willen de wensen van de gemeente vormgeven aan de hand van doorgaande leerlijnen en op verschillende gebieden. Denk hierbij aan activiteiten op technisch, creatief, cognitief en fysiek gebied met extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Uiteraard gaan we dat vormgeven in samenwerking met iedereen die betrokken is bij onze jeugd, het onderwijs en al onze partners. Ook de alternatieve LEF-activiteiten zullen onderdeel zijn van het basis- en maatwerkaanbod vanuit Your Talent. Door dit alles te combineren en met elkaar te verbinden kunnen wij nog veel meer gaan betekenen voor de jeugd in onze gemeente en kunnen wij ook maatwerk leveren.

Met ingang van 1 oktober 2019 is ook de uitvoering van het gespecialiseerd jongerenwerk in de gemeente Edam-Volendam bij de Your Talent belegd. Voor het gespecialiseerd jongerenwerk is de bestaande samenwerking tussen Sport-Koepel en L!NK Projecten geïntensiveerd en uitgediept.

Heeft u vragen aan Your Talent? Dan kunt u met CBW Edam-Volendam contact opnemen via 0299-363328 of met Sport-Koepel via 0299-324650!

 

Wat gaan wij doen?

Vanuit de gemeentelijke opdracht ‘Talentontwikkeling’ zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Het activiteitenaanbod ‘ontdekken’ beslaat een zo breed mogelijk spectrum.
 • Het aanbod ‘ontwikkeling’ is maatwerk;
  Bij de keuze van het aanbod en de organisatie van de activiteiten wordt de jeugd betrokken en hun maatschappelijke betrokkenheid wordt gestimuleerd en beloond;
 • Your Talent werkt proactief samen met alle scholen, (lokale) initiatieven, bedrijfsleven, jongeren en stakeholders om een aansprekend activiteitenprogramma op te bouwen voor de komende jaren;
 • De activiteiten in het vrijetijdsdomein sluiten aan op het binnenschoolse curriculum. Scholen stellen zelf doelen in het kader van persoonsvorming, wat maakt dat ruimte voor maatwerk nodig is;
 • De activiteiten worden gemonitord om zo de verandering in de data van het wetenschappelijk onderzoek van LEF aan te kunnen tonen;
 • Jeugdigen met een beperking krijgen dezelfde kansen om mee te doen.

De doelen van Your Talent ten aanzien van deze gemeentelijke doelstellingen zijn als volgt geformuleerd:

 • Your Talent organiseert en coördineert een breed en laagdrempelig activiteitenaanbod dat bestaat uit activiteiten op cognitief, fysiek, creatief/musisch en technisch gebied. Daarbij bieden wij extra ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied door middel van het activiteitenaanbod. Dat houdt in dat wij iedere week een mix van bestaande en nieuwe activiteiten organiseren;
 • Your Talent organiseert, coördineert en ontwikkelt een aanbod op maat dat ertoe moet leiden dat iedere jeugdige zijn of haar talenten kent. Dat doen we door samen met de werkgroep ‘Samen Beter’ binnen- en buitenschoolse activiteiten per week op maat te organiseren;
 • Your Talent gaat zich de komende jaren richten op de vergroting van het aantal jongeren dat meedenkt en meewerkt aan de organisatie van activiteiten;
 • Your Talent zorgt er via haar werkwijze voor dat 100% van de jeugdige (tot hun twaalfde levensjaar) op laagdrempelige wijze toegang heeft tot ons aanbod. Dit doen we onder andere door het betrekken van ouders en grootouders bij ons aanbod;
 • Your Talent zorgt voor matchmakers die actief gaat zorgdragen voor de verbinding tussen stakeholders, scholen, uitvoerders, verenigingen, commerciële aanbieders, jongeren en het bedrijfsleven. Daarnaast zullen ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd gaan worden;
 • Your Talent organiseert en coördineert alle activiteiten in het buitenschoolse domein. Deze gaan aansluiten op alle binnen-schoolse activiteiten.

Vanuit de gemeentelijke opdracht is er een onderverdeling aangebracht in de werkzaamheden:

 • Gespecialiseerd Jongerenwerk (incl. individuele begeleiding) in het geprioriteerde aandachtsgebied;
  Ambulant
 • Jongerenwerk in alle kernen van Edam-Volendam

De doelen van Your Talent ten aanzien van deze gemeentelijke doelstellingen zijn als volgt geformuleerd:

 • Het is de gezamenlijke opgave van de gemeente en Your Talent om door de verbonden aandacht en focus op de weerbare samenleving, het geluk en de leefbaarheid in de wijken te hervinden dan wel te bevestigen. Niet angst en onzekerheid maakt gelukkig, maar het hervinden van de eigen kracht en onderlinge verbondenheid;
 • Het is de gezamenlijke opgave van de gemeente en Your Talent om op een duurzame wijze negatieve levenspatronen van jongeren (voortijdig) te herkennen en te doorbereken door het bieden van hulp, ondersteuning en zinvolle alternatieven;
 • De gebaande paden bieden onze jongeren een bekende en gemakkelijke mogelijkheid om te voldoen aan de bestaande verwachtingspatronen. De ongebaande paden bieden onze jongeren een mogelijkheid om het eigen potentieel te ontdekken. De jongerenwerkers fungeren als kompas bij het bewandelen van de ongebaande paden.

 
Door de koppelingen tussen de diverse werkterreinen kunnen we het bereik enorm omhoog brengen ten opzichte van opzichzelfstaand jongerenwerk. Binnen onze opdracht staat flexibiliteit hoog in het vaandel en hebben we als motto ‘doen wat nodig is’. Onze jongerenwerkers zijn aanwezig op straat en op plaatsen waar jeugd samenkomt en op tijdstippen dat de jeugd er is. Werken in de avonduren en weekeinde zijn daarbij vanzelfsprekend. Tevens is L!NK voor overlastsituaties 7 dagen per week bereikbaar, ook buiten kantooruren.